ingyenes webstatisztika

Alapvető tudnivalók - Anno Credit Kft

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Alapvető tudnivalók

Tudnivalók
  
Beszámoló:

A beszámoló a legfontosabb információforrás a vállalkozás adott évi működéséről.

Ebből informálódhatnak a piac szereplői, a befektetők, a tulajdonosok, de még a menedzsment is. Ezért a beszámoló legfontosabb feladata, hogy megbízható és valós képet mutasson a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A beszámoló letétbe helyezésének a szabályai 2009.05.01-től megváltoztak. Azok a vállalkozások, akik 2009.05.01. előtt letétbe helyezték a beszámolójukat, ezt még papír alapon tehették. Azok viszont akik április 1. után küldték be a beszámolót, nekik már elektronikus úton kellett ezen kötelezettségüknek eleget tenni.

A vállalkozások által az Igazságügyi és Rendészeti minisztériumnak beküldendő beszámoló az alábbi részekből áll:

 • mérleg

 • eredmény-kimutatás
 
 • kiegészítő melléklet
 
 • adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
 
 • könyvvizsgálati jelentés (ha a vállalkozás könyvvizsgálatra köteles)
 
Amennyiben bármelyik dokumentum nem került feltöltésre, a beszámoló a közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, azt meg kell ismételni a hiányzó dokumentumokkal kiegészítve!

A 2009.05.01-e után beküldött beszámolók jelenleg bárki számára hozzáférhetők az interneten keresztül. Ha meg szeretnénk nézni egy jövőbeni vagy akár jelenlegi üzleti partnerünk beszámolóját a következő linken megtehetjük:

 


Számla kitöltése:

Tapasztalataink szerint sok ember nem tudja, hogyan is kell helyesen kitölteni egy számlát.

Ugyanakkor  az adóhatóság az ellenőrzései alkalmával előszeretettel bírságol  mondván a számla nem felel meg a törvényben leírtaknak. A számla  adattartalmát az áfa törvény 169. paragrafusa tartalmazza.

E szerint a számla kötelező adattartalma a következő:

 • a számla kibocsátásának kelte

 • a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja

 • a termék értékesítőjének neve, címe és adószáma

 • a termék beszerzőjének neve, címe és adószáma

 • az értékesített termék illetve szolgáltatás megnevezése (a VTSZ és az SZJ szám megnevezése nem kötelező de ajánlott!)

 • teljesítés időpontja

 • adó alapja, a termék illetve szolgáltatás adó nélküli egységára

 • alkalmazott adó mértéke

 • áthárított adó mértéke, ha nem adómentes a számla

 • adómentesség  esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék  beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, egyértelmű utalás  arra, hogy a számla adómentes illetve a másik fél az adófizetésre a  kötelezett

 • utazásszervezési  szolgáltatás nyújtása, használt ingóság, műalkotás, vagy régiség  értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de  egyértelmű utalás arra, hogy különös szabályokat alkalmazták

 • pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.


Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma:


 • az okirat kibocsátásának kelte

 • az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja

 • hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja

 • a  számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a  módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van.


Gyakori  hiba még ügyfeleinknél, hogy programmal kitöltött számla esetében  kézzel javítanak bele a számlába. A programmal kiállított számla  esetében kézi javítás nem megengedett. Stornó, illetve helyesbítő számla  kiállítása ajánlott.

Fontos lehet még a számlázó programmal  kiállított számla esetében, hogy a szoftver felhasználója rendelkezzen  egy olyan nyilatkozattal a program fejlesztőjétől, hogy a törvényi  előírásoknak mindenben megfelel. Ezt gyakran kérik is az ellenőrzések  során.

Devizában kiállított ÁFÁ-s számla esetében az ÁFA összegét  forintban is fel kell tüntetni a számlán. Az alkalmazott árfolyam alap  esetben a számlavezető pénzintézet eladási árfolyama. (MNB árfolyam  akkor alkalmazható, ha ez előre be lett jelentve a NAV felé.)


Kiküldetési rendelvény:
  
 • A kiküldetési rendelvény hivatali, üzleti  utazás elszámolására szolgáló szigorú számadás alá vont 2 példányos bizonylat.

Az 1. eredeti a cég (kiállító) példánya, a 2. másolati példányt a magánszemélynek kell megőriznie legalább 5 évig.  

A bizonylat tartalmazza:

 • a magánszemély nevét, adóazonosító jelét
 
 • a hivatali, üzleti utazások célját, időtartamát, útvonalát
 
 • amennyiben gépjárművel utazott, annak gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát, futásteljesítményét
 
 • az utazási költségtérítést
 
 • az élelmezési költségtérítést
 
 • a költségtérítés kiszámításához szükséges adatokat: az üzemanyag fogyasztási normát, a NAV által kiadott üzemanyag árat, a személygépkocsi-normaköltséget (9 Ft/km-ig adómentes)
 
A bizonylat megvásárolható nyomtatványboltban vagy a számlázó programhoz hasonlóan, olyan szoftver is alkalmazható, amely kihagyás nélkül automatikusan adja a következő sorszámot. Más formában készült kiküldetési rendelvény 2009.01.01-től nem elfogadott (excel tábla, stb.)

Nem kell cégautó adót fizetni a kiküldetési rendelvény alapján kapott gépkocsi költségtérítés miatt, abban az esetben sem, ha a költségtérítés meghaladja az igazolás nélkül elszámolható mértéket (személygépkocsi-normaköltsége magasabb 9 Ft/km-nél), amennyiben megfizetik utána az szja-t (9 Ft/km feletti rész).

 • A Módtv. alapján a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos, üzleti célú használata esetén elszámolható általános személygépkocsi-normaköltség 9 Ft/km-ről 15Ft/km-re emelkedik 2017. január 1-jétől.
 
 

Szigorú számadású nyilvántartás:
 
A számviteli törvény 168. paragrafusa szabályozza a szigorú számadású kötelezettséget.

Eszerint: "A  készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott  gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az  egyszerűsített számlát és nyugtát is), továbbá minden olyan  nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a  nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni,  vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat,  szigorú számadás alá kell vonni."

Szigorú számadású nyomtatványok:

 • Számla

 • Egyszerűsített számla

 • Nyugta

 • Külföldi és belföldi kiküldetési rendelvény

 • Készpénzcsekkek, elszámolási utalványok, szállítólevelek, ajándékozási utalványok, étkezési utalványok

 • MÁV fuvarlevelek, tüzelőutalványok

 • Kiadási és bevételi pénztárbizonylat, raktári bevételi és kiadási bizonylat, minőségtanúsítványok stb..

 • Készpénzfizetési számla és az értékpapírok minden fajtája


A  gépi úton kiállított számlák is szigorú számadásúak, a program kihagyás  és ismétlés nélkül adhatja a sorszámot. A gépi úton kiállított számlák,  egyszerűsített számlák és nyugták esetében a felhasználónak  rendelkeznie kell a fejlesztő (programozó) nyilatkozatával, mely  igazolja, hogy a használt szoftver minden törvényi előírásnak megfelel.

A szigorú számadású nyomtatványokról nyilvántartást kell vezetni de nem a könyvelőnek, hanem a számla tulajdonosának!

A szigorú számadású nyomtatványok értékesítésének nyilvántartása elnevezésű nyomtatvány a nyomtatványboltokban kapható.

A nyilvántartásban az alábbi adatok feltüntetése kötelező:

 • a forgalmazó neve, címe, adóigazgatási azonosító száma,

 • az értékesített nyomtatvány megnevezése, jele,

 • a nyomtatvány kiadásának dátuma,

 • a vevő neve, címe, valamint adóigazgatási azonosító száma,

 • az értékesített nyomtatvány sorszáma (tól-ig), mennyisége,

 • az értékesítésről kibocsátott számla sorszáma,

 • az értékesített bizonylatot előállító nyomda megnevezése.

A  tapasztalat azonban az, hogy a NAV elfogadja a nem nyomtatványboltban  vásárolt szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartó lapot is, ha  tartalmazza a kötelező adatokat.Bizonylat megőrzési idő:
 
A számviteli törvény 169. paragrafusa rendelkezik a bizonylat megőrzési időről.

"A  gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt  alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a  naplófőkönyvet vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő  nyilvántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles megőrizni."

A  könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó  bizonylatokat legalább 8 évig kell megőrizni. A szigorú számadású  bizonylatok rontott példányára is vonatkozik a megőrzési kötelezettség.

Az elektronikus formában kiállított bizonylatokat is meg kell őrizni, úgy, hogy azokat utólag ne lehessen módosítani.
 


Pénztár:
 
A számviteli törvény a számviteli politika keretében szabályozza a pénztár kezelés fő szabályait, ez a pénzkezelési szabályzat.

A pénzkezelési szabályzatban a következőkről kell legalább rendelkezni:

 • Pénzforgalom (készpénz és bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről

 • Pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről

 • Felelősségi szabályokról

 • Készpénzben és bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról

 • Készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről

 • Napi készpénz záró állomány maximális mértékéről

 • Készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról

 • Az ellenőrzés gyakoriságáról

 • A pénzszállítás feltételeiről

 • A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről

 • A pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási szabályokról


A  pénztár bizonylat (kiadási és bevételi) a vállalkozás választása  alapján készülhet kézzel- ez a nyomtatvány boltban kapható és szigorú  számadású bizonylatnak számít - vagy géppel is, amelynek meg kell  felelnie annak a főszabálynak, hogy az alkalmazott szoftver kihagyás és  ismétlődés nélkül kell, hogy működjön.

A pénztárba be kell  vezetni, minden olyan készpénz forgalmat, amely a vállalkozás számára  bevétel vagy kiadás, abban az esetben is kell készülnie bizonylatnak, ha  a bankból felvesznek vagy befizetnek készpénzt.

A pénztárat napi  szinten kell vezetni, hogy minden nap végén megállapítható legyen a  tényleges készpénz állomány. A pénztár egyenlege nem lehet negatív!  Abban az esetben, ha nincs rá mód, hogy minden tranzakciónál  pénztárbizonylat készüljön, akkor is legalább egy "kockás papíron"  vezetni kell a pénzmozgást, annak a személynek, aki a készpénzt kezeli.

A  készpénz napi záró állomány maximumáról a vállalkozás szabadon dönthet,  de 2009. január 1-jétől a törvény korlátozza a napi készpénz záró  állomány havi és vállalkozás szintű (minden készpénz forintos és valuta  is összeszámítódik) átlagos mértékét, amelyet a számviteli törvény a  rendelkezésre álló lezárt üzleti év alapján az összes bevétel 10 %-ában  határoz meg, amennyiben nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500  ezer forint.
 


Előleggel kapcsolatos tudnivalók:
 
Elszámolásra kiadott előleg:

Az elszámolásra kiadott előlegnél meg kell határozni:

 • az előforduló jogcímeket,     

 • a felvehető összeg nagyságát,

 • az elszámolás időtartamát,

 • továbbá a kiadott összegek igénylési, engedélyezési, elszámolási, nyilvántartási és bizonylatolási rendjét.


Újabb előleg nem vehető fel, amíg az előző elszámolására nem került sor.

 • Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket.

 • Előleget  az ügyvezető által aláírt bizonylat alapján lehet kifizetni, amelyen az  összeg rendeltetése és az elszámolás határideje is szerepel.

 • Az elszámolásra kiadott összegekről a pénztáros és a könyvelés is nyilvántartást vezet.


Elszámolásra kiadott előleg csak az alábbi célokra adható ki:

 • beszerzésre

 • kiküldetési költségre

 • üzemanyag-vásárlásra

 • megbízási díjra

 • temetési és szociális segélyre

 • nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő kiadásokra

Elszámolásra  pénzt személyre szólóan, vagy postán keresztül, illetve bankszámlára  történő közvetlen utalással, az arra feljogosított személyek  utalványozása alapján lehet kifizetni. A meghatározott célra felvett  összeg elszámolásának véghatárideje 30 nap. .

Az elszámolás módja  mindig bruttó módon történik, tehát az elszámolandó összeget nem lehet  az esetlegesen felvételre kerülő összegbe beszámítani.


Az elszámolásra kiadott összegekről nyilvántartást kell vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a pénzt felvevő tag / tisztségviselő vagy alkalmazott neve

 • a pénz felvételének időpontja

 • a kiadási pénztárbizonylat száma

 • a felvétel jogcíme

 • az elszámolásra felvett összeg

 • az elszámolás határideje

 • az elszámolás tényleges időpontja

 • a ténylegesen felhasznált összeg

 • a bevételi bizonylat sorszámaElőleg bekérő:

Ha  előzetesen bekéri a vállalkozás a szolgáltatásainak, termékeinek  ellenértékét, akkor előlegbekérő levelet kell kiállítania. Fontos  jellemzője, hogy ez nem számla, azaz áfa fizetési kötelezettség sem  keletkezik. A pénz beérkezésekor előlegszámlát kell kiállítani, mely  után már keletkezik áfa fizetési kötelezettség!

Az előrefizetést a  Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél  fizetési határidejéig kell teljesíteni. Abban az esetben, ha az előleg  bekérőben foglaltaknak a Megrendelő nem tesz eleget, úgy Szolgáltató az  adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött  szerződés(ek)t azonnali hatállyal felmondhatja, továbbá Szolgáltató az  ellenérték beérkezéséig (számláján történő jóváírásig) nem köteles a  szolgáltatás nyújtására.Előleg számla:

Az előlegszámlán szereplő teljesítési időpont csak az a dátum lehet, amikor a kapott előleg a bankszámlánkra megérkezett.

Az előlegszámlát is csak akkor lehet helyesbíteni, ha azok az esetek fennállnak, melyeket az áfa törvény felsorol:

 • az áthárított adó összegét, vagy az annak megállapításához szükséges tételeket (adóalap) módosítják,

 • vagy az adót utólag kívánják felszámítani és áthárítani.

Az  értékesítés teljesítését követően a teljes ellenértékről számlát kell  kibocsátania az eladónak. Mégpedig úgy, hogy a pénzügyileg teljesítendő  végösszegből levonja az előlegszámlán szereplő összeget.
 


Jelenléti ív:
 
Ahhoz,  hogy egy bérszámfejtés a törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően  történjen nagyon fontos, hogy a jelenléti ív pontosan legyen kitöltve.

Szerepelnie kell rajta:

 • érkezés ideje, távozás ideje dolgozó aláírása

 • szabadság napjainak pontos feltüntetése

 • betegség napjainak pontos feltüntetése

 • egyéb igazolt vagy igazolatlan távolét pontos feltüntetése


A  jelenléti ívet minden bérszámfejtés előtt le kell adni a  bérszámfejtőnek. Ennek hiányában az esetleges adóellenőrzés során nem  lehet hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a munkáltató betartja a  munkaidőre, a pihenőidőre vonatkozó szabályokat, illetve, hogy a  munkavállaló bére, juttatása ennek megfelelően lett megállapítva.
 


Köztartozásmentes adózói adatbázis:
 
- Mik a feltételei a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő szereplésnek?

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja értelmében a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint
 
 • a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
 
 • nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;
 
 • nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;
 
 • adószámát nem függesztették fel;
 
 • nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;
 
 • csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;
 
 • nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.
 

- Milyen előnyei vannak a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésnek?

Az Art. 36/A. §-ának (1) bekezdése szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybevett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha
 
         a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
 
         b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
 

Vagyis az adózónak nem kell nemleges együttes adóigazolást beszereznie, a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan akkor is kifizethetnek számára, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozásmentes adózói adatbázis használata 2009. szeptember 1-jét követően jelentősen kibővült az egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív terhek csökkenését célzó módosításáról szóló 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendeletben, az egyes miniszteri rendeleteknek a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatos módosításáról szóló 20/2009. (VIII. 14.) NFGM rendeletben és 24/2009. (VIII. 19.) ÖM rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Ennek megfelelően az addig szükséges adóigazolás bemutatása nem szükséges a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés esetén például – a teljesség igénye nélkül – az alábbi eljárásoknál:
 
 • Kincstári vagyonértékesítés

 • Személyszállító szolgáltatás engedélyezése
 
 • Nappali ellátást nyújtó szociális intézmény működésének engedélyezése
 
 • Sport célú ingatlanok elidegenítése, terhelése
 
 • Szociális szolgáltató működésének engedélyezése
 
 • Postai szolgáltatások engedélyezése
 
 • Bentlakásos szociális intézmény működésének engedélyezése
 
 • Haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezése
 
 • Szociális foglalkoztatás engedélyezése
 
 • Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott támogatás


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz